תנאי השימוש באתר האינטרנט

(להלן: "תנאי השימוש") אנו מנוסחים בלשון זכר מבלי רצון לפגוע אלא מטעמי נוחות, אך כוונתנו והמידע ותוכנו מתייחסים לכל המינים כאחד.

בתנאי השימוש השתמשנו במילים "שימוש" על כל הטיותיה והוורסיות השונות, והיא תכלול את האפשרויות לפעולה באתר:

ביקור וגלישה באתר, הכנסת פרטים באתר לחזרה ללקוח ו/או כל שימוש אחר שנמצא לגולשי האתר. בעת הגעת הגולש באתר הוא יחשב משתמש באתר, ייקרא בתנאי השימוש – "יוזר".

השימוש באתר סטארט מובינג להלן:

"האתר" או "סטארט מובינג" הוא כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתנאי השימוש זה והוא מהווה הסכמה בלתי חוזרת מצד היוזר לתנאים אלו.

לאתר ולסטארט מובינג תהיה תמיד הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, והמתבקש על ידי הטכנולוגיה המשתנה.

כל אותם שינויים אלו יחייבו את היוזר מרגע פרסומם באתר וללא צורך במסירת הודעה על כך מראש לשינויים כאמור.

סטארט מובינג תפרסם באתר האינטרנט שלה מעת לעת את העדכונים והשינויים שיחולו אם יהיו כאלה והם יוצגו באתר לאחר שינויים.

מוסכם וברור, כי ללא הסכמה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, היוזר אינו רשאי להשתמש באתר סטארט מובינג ולא יוכל לגלוש באתר לנוחיותו ולכל מטרה שהיא.

תנאי השימוש מקבעים וקובעים את מערכת היחסים בין סטארט מובינג לבין כל יוזר באתר במישרין או בעקיפין, ולכל צד ג' שמעוניין לדלות פרטים ושימושים באתר.

לרבות שימוש באתר סטארט מובינג ו/או בשירותים באתרי תוכן שלסטארט מובינג יש קישורים ופרסומות עסקיות עמם.

סטארט מובינג תהא רשאית לשנות לעיתים את מבנה האתר, מראהו ו/או היקפם וזמינותם של השירותים ו/או כל היבט אחר הכרוך בהם.

סטארט מובינג תוכל לעשות את כל השינויים הנ"ל ללא צורך במתן הודעה ליוזר מראש.

ידוע כי אתרי האינטרנט משתנים בכל עת לכן גם לאתר סטארט מובינג שנמצאת בקידמת הטכנולוגיה מעדכנת את האתר לבקרים, השינויים הטכנולוגיים מטבעם מצריכים עדכון שוטף.

לכן בעת תחזוקה או עדכון השינויים יכולים לגרום לתקלות שיפריעו ליוזר להנות מהתכני האתר והמידע שיוצג לו.

הוסכם כי ליוזר לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סטארט מובינג ו/או מי מטעמה בגין ביצוע עדכונים בגרפיקה של האתר בטכנולוגיה שמוצג בתמונות שהוחלפו בסרטונים שמוצגים ושונו, וכל שינויים ו/או תקלות.

סטארט מובינג פועלת בכל עת לפעילות תקינה של מערכת האתר אשר מאפשרת ליוזרים שימוש נעים מהיר ואיכותי. מובהר כי סטארט מובינג לא לוקחת אחריות לכל שימוש שנעשה באתר על ידי צד שליש ואינה תהיה אחראית על ציוד הקצה של היוזר.

למען הסר כל צל של ספק, סטארט מובינג איננה ולא תהיה אחראית על שום ביצוע של הובלה של חברות הובלה ואו של מוביל היא אינה  חברת הובלות, אלא זירת מידע מקוונת שכל עיסוקה הוא חיבור בין מובילים ללקוחות המחפשים הובלות קטנות או גדולות וכו'.

יוזר אשר אינו מקבל עליו את תנאי השימוש ואת התנאים הנ"ל שמפורטים לעיל ולהלן, מתבקש להפסיק לאלתר את השימוש באתר סטארט מובינג.

מידע והגבלת אחריות

כל המידע הנאסף על ידי האתר על ידי התכנים או השירותים אשר מוצעים באתר סטארט מובינג מוצעים בעברית והם מוצגים איך שהם מוצגים.

הנהלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לתוכנם ו/או לאמיתיותם של הסכומים ו/או לנכונותם ו/או להתאמתם לצרכי היוזר ו/או לרצונותיו.

סטארט מובינג אינה אחראית ולא תישא בשום אחריות כספית לנכונותו של המידע וליקויים שאינם תואמים לרצון היוזר ו/או לשגיאות העלולות להיות בו.

ידוע ומוסבר, כי סטארט מובינג אינה אחראית בגין כל נזק או הפסד אשר יגרם ליוזר עקב גלישה באתר ו/או לצד שלישי ו/או בשירותים הקיימים באתר. לכן ברור כי האחריות לגבי אמיתות המידע, הסכומים, ההמלצות הקימות באתר שמופעים באתר ואיכותו, חלה על היוזר בלבד ועליו לבדוק את אמיתותם.

ידוע ליוזר כי אנו מבצעים קשרים עסקיים עם בעלי המקצוע המוצעים באתר והם מובילים, חברות הובלה ועוד, במידה והיוזר ביצע עסקה עם אחד נותני השירות המוצעים באתר הוא מבצע זאת מולם בלבד וזה על אחריות נותן השירות. בעל האתר אינו נושא באחריות כל שהיא לטיב השירות, מחיר, תקינות הציוד, תכולת הציוד, הוא אינו צד לשירות המתקבל בפועל ואו לעסקה.

בכל זאת מובהר כי בעל האתר אינו אחראי לשום נזק ישיר או עקיף אשר ייקרה או לא ממתן השירות על ידי בעלי המקצוע.

סטארט מובינג מודיעה שוב כי אין לה שום אחריות לכל נזק אשר יגרם ליוזר מפגם בתקשורת, רשת האינטרנט, מחשב פרטי, ולכל ציוד קצה שברשות היוזר בעת שימוש באתר.

מובהר כי הימצאות ווירוסים או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות וקבצים הרסניים שחדרו לאתר הם בגדר פריצה לאתר אך אתר סטארט מובינג לא תתהיה אחראית לנזק שייגרם לציוד קצה.

סטארט מובינג עושה ותעשה כל מה שניתן באפשרותה לשמור על איכות המידע שבאתר והתאמתו ליוזר.

אך סטארט מובינג לא תהיה אחראית בכל מקרה ועל פי אפשרות או תיאוריה משפטית כלשהי, אם היא נזיקית, פלילית, חוזית וכו' כלפי יוזרי האתר בגין נזק, עקיף קולוסאלי או עקיף, שיכול  ליגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר.

מובהר שגם כל נזק בגלל תקינותו של האתר, זמן עבודה, אובדן מידע ונזק לציוד הקצה ולמחשב של היוזר.

הובהר כבר מעלה כי סטארט מובינג אינה אחראית לרכישות ו/או הזמנה של בעל מקצוע לביצוע עבודה שירות וכו', ו/או עסקאות אשר מבוצעות על סמך שיחה עם נציג, מוביל חברת הובלות ו/או המידע הכתוב באתר.

הובהר כבר קודם כי כל אותם הקישורים בתוך האתר אם הפנימים או החיצוניים "links" הם לנוחיות היוזר באתר ואין להם תוקף של הצעה ליוזר, שיווק ליוזר, הולכה לביצוע עסקה, צידוד בצד של בעל עסק, הסכמה או מתן חסות של סטארט מובינג.

במידה והאתר יפנה לקישורים חיצונים אין בהם שום המלצה והיא אינה אחראית על הנעשה באתר שקושר ממנה ו/או לתוכנם ידוע כי היא אינה חלק מאתרים אלו אשר ההפניה היא קיימת ויש לדעת שהיוזר צריך לקבל על דעתו אם האתר שהופנה עומד בצפיותיו.

מובהר בזאת כי כל סתירה, טעות, מחלוקת, בין תוכן שפורסם או בעתיד לבוא על ידי סטארט מובינג לבין תנאי השימוש, יגבר באפון בלעדי וחד צדדי הנוסח המופיע בתנאי השימוש.

שימוש "בקוקיז" והגנת הפרטיות

היוזר בעת שימוש ואו הגעתו לאתר נותן הסכמתו לכך שאתר סטארט מובינג תבצע שימוש בקוקיז ומבצעת פיקוח ממוחשב על שימושו במוצרים השונים ובשירותים המוצעים באתר.

לרבות באמצעות"cookies" ואמצעי מעקב דומיםץ

כמו שירותי מיקום, פרטים בסיסיים, האתר אוסף מידע בכדי ליעל את התוכן המוצג ושיוצג ליוזר באתר והשימוש במידע הוא גם למען בקרה, פיתוח, שיווק מוצרים שונים, ושמירה על איכות השירותים, התוכן המוצג, רמתם ותקינותם לצורך קיום הוראות כל דין.

מובהר בזאת כי ללא גריעה אלא בנוסף מכתוב מעלה סטארט מובינג תוכל להשתמש במידע בשביל:

לנשתמש בפרטיו הבסיסים של היוזר לאחר שמסר אותם לצד שלישי לצורך התאמת המוצר ו/או השירות למקום מגוריו, עבור גביית כספים בכרטיס אשראי או העברה בנקאית עבור סטארט מובינג.

למסור את פרטי היוזר לאחר או לאחרים ע"פ סמכות בדין.

שימוש במידע של היוזר ובמידע אחר בקשר ליוזר לצרכי סטארט מובינג.

לצבור בשרתיה נתונים של כניסות, נתונים בסיסיים, מידע גרפי על שימושים, צפייה בעמודים, נתונים סטטיסטי יחידים ופרטניים על פעולות היוזרים.

סטארט מובינג מודיעה בכך שהיא איננה רשאית ולא תפרסם מידע למי שאינו מורשה לכך על פי דין או על פי תנאי שימוש אלו.

ידוע ליוזר כי אנו משתמשים בתוכנות שצוברות מידע עדכני עבור תהליכים שונים באתר כמו.

שיפור השימוש באתר, בעוגיות ודומיהן להלן יחדיו "Cookies "ו/או "עוגיות"(לצורך תפעול שוטף נקי ותקין, לצורך אודות השימוש בשירותים.

לשם קבלת החלטות עתידיות איך התוכן יותאם ליוזרים העתידיים שיהיו באתר, בשביל אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות על ידי יוזרים.

בשביל חווית שימוש משופרת בשירותים, התאמות של תכנים להעדפותיו האישיות של כל יוזר.

התאמות עבור הפרסומות שמותאמות אליו, למטרות סטטיסטיות, מחקריות, תפעוליות, שיווקיות, ומסחריות, וגם עבור שמירה על היוזר ועבור צרכי בטחון ואבטחת מידע.

מובהר בזאת כי העוגיות בעיקר אוספות מידע מגוון ומקוון כדוגמת הדפים בהם צפה היוזר, זמן ששהה בדף ולאן עבר, מהיכן הגיע אל אתר ומאיזה אתר מארח ואיזו פרסומת, כתובת IP, איזה מכשיר נייח או נייד הגיע לאתר או לאפליקציה.

המידע בעוגיות מאובטח עפ"י אבטחת מידע וטכנולוגיה ידועה ומקובלת והאתר נוקט צעדי זהירות ועושה כל שביכולתו לחסום פריצות אליו.

כללי שימוש של היוזרים באתר

סטארט מובינג הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך את התכנים באתר בכל עת ומעת לעת.

כלל התוכן והמלל הגרפיקה, התמונות מוצעים ליוזר על ידי סטארט מובינג, והאתר מתיר לו לגשת ולהשתמש בהם בהם, אך הם מותנים בתנאים שנקבעו על ידי סטארט מובינג.

סטארט מובינג שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר שימוש בשירותיה ו/או באתר האינטרנט עקב אי עמידה בתנאים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כל יוזר שמגיע אל האתר מתחייב ומצהיר שהוא לא יאסוף נתונים ומידע מן האתר, לא סרטונים, גרפיקה, סודות מסחריים, מחירים, בעלי מקצוע שונים.

היוזר מתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל תוכן המצוי באתר.

היוזר מתחייב בזאת שלא לבצע כל פעולה זדונית במזיג וביודעין בכדי ליצור קלקול, תקלה, פגיעה במערכות האתר, עומס על השרתים, שתהא בה כדי להפריע לדרך הפעולה הרגילה של האתר ושירותיו.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

סטארט מובינג תהיה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, תוכנו, הטכנולוגיה המותאמת שלו, תמונותיו, עיצובו, הדומיין שלו, טקסטים, גרפיקה וכל חומר אחר הכלול באתר.

למען הסר ספק, כל המידע והתוכן המוצגים באתר זה שייכים בבלעדיות להנהלת האתר ואין לבצע בהם שימוש לרבות:

העתקה, שידור, הפצה, אירוח באתרים אחרים, ברשתות חברתיות, מכירה, ביצוע שימוש מסחרי כלשהו בתוכן, שיכפול, או הצגה ללא אישור והסכמה בכתב ממנה.

אבטחת מידע

סטארט מובינג פועלת לאבטח את המידע המצוי באתר בתוכנות ובכלים העומדים לרשותה, ידוע כי המידע שהוזן על ידי היוזרים נצבר בשרתי האתר.

אך ידוע שאתר יכול להיפרץ, לכן סטארט מובינג אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע שיבוש ומעשים שאינם חוקית וללא הרשאה למערכותיה.

אשר יוכל לשמש גורמים שאינם פועלים חוקית, שיכולה להוביל לאובדן הנתונים ו/או לחשיפת המידע לגורמים שאינם רצויים ואינם חוקיים.

היוזר מאשר ונתן את הסכמתו כי ככל ותתבצע פריצה/ חדירה שאינה חוקית, לחברת סטארט מובינג ו/או בעלי המקצוע שעובדים מולה וכל המורשים מטעמה.

לא תהא כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם ו/או עשוי להיגרם בשל כך.

תחולת הדין

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר.